Skip to content

कुलुङ भाषा

आना कोङ ननतोकची (गजल)

आना कोङ ननतोकची मोरोकफोसे आयय,
नतोयो पिक्तो ततोकची मोरोकफोसे आयय ।

हाल्लोसो इची सुर मइचु पिक्तो चयोतितो,
तुप्खाचिलो पतोकची मोरोकफोसे आयय ।

मुक्तक

को नन्नादोसो आना जेरोक मिनुचोयो
आम्छुली तुम्वालो दुमो केरोक मिनुचोयो
खोरोनाङ हायाम ओगेम लचाइक रिङ्ने
आम्पा थोको बेत्दितहो खेरोक मिनुचोयो

गजल

दुख्वा मान्नतो साल्पा खातोलोसो मिन्चाना
ओ हाल्ला चिप्लेटि थोम्ला सपुलोसो मिन्चाना

हिक्सो केला वासो ता प्लास्टिक खुम्पा ना तुम्पा
चुङ हायाम ल हो मान्छुम्पा छुवोलोसो मिन्चाना

भोजपुरलाकलो सोङ्देललाकलो सै सै मचचिक खोतो
कोङ्सो ओजिनतो हाल्ला तुवोचोलोसो मिन्चाना

को असा आम्निङ्पी वर ङोक्स खाइम्पा पोखरी
उ:म दोक्पु तातेकोलो ओङाली काउपु दातालोसो मिन्चाना

हायाम छिकासो सम्चिम बोक्सा नप छुम निङ्पी
बुङ,अक्षता काउपु होतो पोखरी खिरुचोलोसो मिन्चाना

UddhavGaduhoKulung

उ:म निङ्पी तुचाइलो (कुलुङ गजल)

उ:म निङ्पी तुचाइलो सानिवा फात्नोदो
उनाई आना मोन्तो नत्चय आन नत्नोदो

इमिक्वा इहोप्ङा हायाम चाइया लयचि
उनाइ खाप्चाय आमनिङ्पी खापनोदो

चाक्चाकुरपी ताम्पालो… (गीत)

चाक्चाकुरपी ताम्पालो रेउ रेउमे तुम्पालो,
लालीमायो आप्पु ङालीलपा छुम्पायो ।
भांग्राम फेङ्गा खाम्पा लुक्स्पा रिम्चिप आस्कै,
माकुलुङमी तेमेछास् उतो ङाल्लप दात्कै ।।

खुलु खुम्सुम रिसिवा हन्ना केइया युक्साम्के,
छाम लतो सिल्बातो सानिवाची बाताम्के ।
रान्त्या काक्साम् बजारपी सिङ छोम्पा सैलालो,
ई दुङने तोक्साथोङ सुम्नी पारु नइललो ।

होल्नाम ताम मिन्चाये याउतोस छुम हचय,
रेउमेम् ङाली हालामोस दोबेबुङयो बाइचय ।
फुर्का दोङगम बात्चीक हन्ना केइसो इलैया,
सानीवाची पिलैयो सम्तुमा ची मिलैया ।।

को असा हन्ना…. (गीत)

को हसा हन्नान् को असा पक्नििव खोलोङ पक्निव,
चाई मयाम् दव बाई मयाम् तानिव खोलाङ तानिव ।

दुङ खाता ईमी युम खाता सेमोङाङ खोम्तिम्पा,
दुक्वापी तुपा छुप्सेप् छुपा इहोप्ङाङ लोम्चिम्पा ।।

केस्का इम्पा, एस्पा इम्पा थिइम छुके एसेने,
इम्सिचाई केइने बिन्निपास हापी तातेका लाम्दुप्ने ।।।

नेपालमी ङाली फात्तोलो (कुलुङ भाषा)

इनीक नीङदोङ फाइम
मिनारी दाचाम
चाक्चाकुरपी,
सोलु महाकुलुङमी पिल्मो
संखुसभामी छिङ्खा,

भोजपुरपाक कुलुङ,
सुनसरीम देवीगाउँ,
खेना,
ई होप होपतोक चारतेल्पी,
बात्ल छुम्पालो,
रीङ लत्ताक तुवा
नेपालमी ङाली फात्तोलो,
नेपालमी ङाली नीङ छुतोलो,
ईसाल्मक हाकई हाकपी वाने?
पिम्पाना,
साल्म मम्पा तुवा ।
खोलोङ वाइस्को,
खालोङ तुस्को,
इचारतेल ई नेपालपी,
केई तुस्को इसाल्म वाइस्को,
किरात पीक ई महाकुलुङ,
ई महाकुलुङमी ङाली उम्ङाली दाइप,
ई चार छुमछुये,
खारोलोई खन्पी,
कुलुङङाङ मा,
खोलोङ इतोरो लाइपा,
खोलोङ वाइस्को, खोलोङ तुस्को,
छुम्छुये पिम्पाना,
पोम्पा तुवा ।
खुङ्क रीङ माताम्दो,
छुनोकइके ङाल्लप नेपाल,
तयाम्नोकइके नीङ नेपाल,
फात्नोकइके नेपालमी ङाली ।

Read More »नेपालमी ङाली फात्तोलो (कुलुङ भाषा)

KDRemnising

सानीवामी नाक्का मान्तुप (कुलुङ भाषा)

सानीवामी नाक्का मान्तुप छुये होगो हेप्लो,
सम्तुमाखेर मिक्वा छुना हुप्से होगो हेप्लो।

खोलोपिकाङ कोप सानिवा होप पिकाङ सते,
गोपाक रिङ पयाम्दो योउ सिप्प नाम मते ।
गोपाक रिङ पिमान्दुर्ङा गोपाङ तुन्चानु,
ओमिस्ङा आन मान्छुसो सुक्वाङ छुन्चानु ।