Skip to content

लिम्बू भाषा

मिम्लेन् हेन्छीङ् फुङ्हा ?

मिम्लेन् हेन्छीङ् फुङ्हा ? फेक्खुङ् ल ? आ
निङ्वाबा आक्खेन् पान्ःहा चेक्खुङ् ल ? आ
आक्खेन् कुधाक् मेलुम्सीङ् मेमेगेआङ् वा
खेन्हा ? रे चिरीहा ? केरेक् थिक् थिक् लेक्खुङ् ल ? आ

पनुनुमा तरेमेन् उक्सुङ्

केटा: पनुनुमा तरेमेन् उक्सुङ् – ए उक्सुङ् ल:राङ्साङ् उङ्मै मेन्सुक्पेन्
मुसेङ् मुसेङ् येरेर पिराङ्बा तङ्बान्नाङ्
थुङ्मै मेन्सुक्पेन्

केटी: पनुनुबा तरेबेन् सातुङ् हाउ सातुङ् ल:राङ्साङ्
सा?प्मै मेन्सुक्पेन्
निङ्वा ओ बा पान्सुम्हा चिघिम् चिघिम् मिक्चाल्किले पाप्मै मेन्सुक्पेन्

तकसङ नु तेम्भो वाएल्ले

तकसङ नु तेम्भो वाएल्ले हाप्नु के मिङ ओ आङगा ए …
केलेराङ आङधो आङ्गा हौ हेन आङ होपारो चाङ्बा ए …

याक्थुङ ओ होप्साङ फे:रे:ना आइन ग से:माङ ओ सफा थिक
ताकन्छे पिछी हुक तेम्नु तेम्नु साम्लोई पालाम थिक …
ए… साम्लोई पालाम थिक …

SanjayNinleku

कजल (गजल) – आन्छेन आन्छी मिम्जि

आन्छेन आन्छी मिम्जिरेन फुङ:इन आलेछिबा ।
कन लुङ्मा ओ हाबा कतुङ आ हाबेसिबा ।

खेन कुगाप्सा पु:कुसिङ आन्छी मिम्जिइन ।
मेनिसुआङ केरेक मेल: नुबा थाबेसिबा ।

खेप्सेम्मे खेप्सेम्मे तेङ्जुम्से

खेप्सेम्मे
खेप्सेम्मे तेङ्जुम्से
नेहि निङ्व मेबोनेन् साप्ला मेन्निते

निसाम्हिम् पेगिरो
निसाम्हिम् पेगिरो
आनी पान्नेन् …..हाउ आनी पानेन् साप्तुम् निरुम्लो

लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

आत्तिआत्ति केत्तासाङ्
माङ्घा माङ्घा वाआसाङ् …आङ्गा
लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

पाङ्भे पाङ्यक् आताराप्हा पक्सुङ् वयाङ्ङेल्ले
लाम्दिकेयो वेस्मा लाम्मेन हक्सुङ् वयाङ्ङेल्ले
याप्मी लाजे केराङ्साङ् ..आङ्गा
आनी चाङ्वान पनुनुरिक चाक्सुङ्ङाङ् वाआ
लुङ्मा सिगाङ् याक्थुङ लाजेन् पक्सुङ्ङाङ् वाआ

हाहाहा…मेन्जो रो हाउ :)

नुप्पाहिम पेगाङ्बा
खप्मेन लाम्देङ काक्तुङ्ङेल्ले
सारीक आवामिक्ते आङ्
केसेम्बा च्वात नाक्से लत्थिक
हिम्मेओ लन्दाङ्बा

लिम्बूजातिमा ढुंगा कानुन

अहिले न्यायका लागि मिलापत्र बनाउनेदेखि अदालत
जानेसम्म चलन छ। उहिले भने
कचहरी बसी ढुंगा
गाडेर न्याय दिलाउने गरिन्थ्यो। आदिम सभ्यताको न्यायिक
कार्यमा ढुंगाको उपस्थिति लिम्बू जातिमा आजसम्म
पनि भेट्ने गरिन्छ।
कुनै व्यक्ति, परिवार, जाति, समुदाय,
सम्प्रदायको जीवनमा उनी
हरूको परम्पराले गहिरो प्रभाव
पारेको हुन्छ।
उनीहरूको परम्परागत विश्वासले
समाज बाँध्न रीतिरिवाज निर्माण
गरेको हुन्छ। हिजोको सामाजिक
विकासमा कसले के गर्दा हुने, कसले के
गर्दा नहुने जस्ता सामाजिक व्यवहार
रीतिरिवाजमा भेटिन्छन्। जब
रीतिरिवाजलाई समाज विकासले संक्रमण
गर्छ अनि त्यस्ता रीतिरिवाजलाई

लछा याक्थुँग आवैबारो

मेन्चामा चाहा चामेम्बे
मेन्थुँगमा थीहा थुँगमेम्बे
मेन्चामा चाहा चामारे
याँगकेशाबा आनी आबोखे
मेन्थुँगमा थीहा थुँगमारे
शेखाबा केबा आबोख्पे
लाम मेन्दँग लाम्मे आगेँग्लो

आनी लाजेइन

आनी लाजेइन लामभोतेआँग नेमुरो
पान मेन्दँगले मेलाक्तँग् नेमुरो
आनी लाजे खाम्बेकमेन हापाँग् ने
लाजेसे आभोक्सेम्मेओ पाताँग् ने

आनीपान लाम्मेन पोपेक्माचोक्पे
सकसक मुन्धूम माबेक्माचोक्पे
लाजेइन नुबा लाम्मेअ तोम्बुँग् लो
केरेक याक्थुँगशाबाशे पोक्बुँलो

आनीलाजे

हाइकु
(१)
आनी लाजेले
कुमिक्वा मारेरो
कूनिंवा तुगे
(२)
तांगसाक्पेओ
नाम मेओतिम्बे हो
खादापसे पेबे
(३)
केबा आबोखे
केबा कोक्मान हिके
सुवा युंग्मारे

रमेश लिम्बु
पाँचथर
हाल सिंगापुर

HangpalAbbuhan

याप्मी लाजे ओ येप्मा पोङ् निङ्वा ए मेन्दाए

याप्मी लाजे ओ येप्मा पोङ् निङ्वा ए मेन्दाए
खासाङ् आङ् वाआ पाप्मा पोङ् नुरिके मेन्घाए

याप्मी पान् खेम्नु नुनुबा सेप्माङ् रक् निमेन्लो
आत्ति साङ् याङ्सा मेधक्नेन् होम्रिक्वा मेन्धाए