प्रश्नोत्तरमाला

BhanuBhaktaAcharya-02

प्रश्नोत्तरमाला

अपार-संसार-समुद्रमाहाँ
डुब्याँ शरण् कुन् छ मलाइ याहाँ ?
चाँडो कृपाले अहिले बताऊ
श्रीरामको पाउ छ मुख्य नाऊ ।।१।।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •