कन हिङमनओग
ब अकतङ्बा पोखे
वे हिङमन खोसुङ्ने भगर
आङ्गा बहेनेयिन
पोङाआङ हिङाफाङ्
मनदनदन माङसेवा
चोक्काआङ याक्काआरो
आदाङमे !
आखेन यी आखेन
लुङमा तुक्नेसाङ्
कन आनिवायीन
कुसिङ केन्नितुन मेम्बी ?
लाङ केहाक्तुआङ् आनिवायिन
थेमा केघोसुग
आदङमे ?
हेक्केग
हाङ्युक्ना हेक्तङ
हिम सिगाङ्
सेम्याङ नु युप्पारे
केदिआङ केयाक्यीया मेम्बी ?
कर
थि,लेङ यिछिङे सारे
सुम्जिरी सुम्हा,लुङ्
आम्बेपजमा माङ्धानामो
आफेल्लेआङ
सेन्छिमेन्लोभाङ्
माङ सेवा आजोकेछिभान् ।
नाआरो आदाङमे !!
आङगाग
निव फेम्मा मेसुक्कान्लो
कुम्मायक् नु कुसायक
सोरिक सोरिक
आएरेछिर आवेरेछिबान ।

सुजन सेलिङ “लुङमाहिम साँहिला ”
लिम्बु भाषाको कविता

First published in Majheri on 2012-02-05 04:10:19 +0900

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *