खोला तरेर कसरी आऊ म
बेसीं चढेर कसरी आऊ म
पढदै छन् सबै
नपढेर कसरी आऊ म

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *