जता हिन्छै दुखरी बोल्बा तमाङ ल कोला
ङेब ताङ्बा लबरी साथ आरे ह्रोला।

ब्यान्ब डुईब अल अथुर म्हिल बोला
जत्ती मुल जे मुल थेन चल ब्रल कोला।

सेम अरेब अहिन म्हिह्राङ कोर्ब ब्रबरी
दोहोरि थेन डिस्को निसी स्याबरी।

देब घिसि

जता हिन्छै दुखरी बोल्बा तमाङ ल कोला
ङेब ताङ्बा लबरी साथ आरे ह्रोला।

ब्यान्ब डुईब अल अथुर म्हिल बोला
जत्ती मुल जे मुल थेन चल ब्रल कोला।

सेम अरेब अहिन म्हिह्राङ कोर्ब ब्रबरी
दोहोरि थेन डिस्को निसी स्याबरी।

देब घिसि

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *