चितोजिगा क्रासिमामले

  • by


चितोजिगा क्रासिमामले, सेमरी दुङाल नासिमाम
सिबा न सोबा ताजी ङामले, ए पापीसे लासिमाम

रा छामा थेन मे छामा, ए-ङा ग्लागिरी क्लाङ्मुबा
सेमला म्हेन्दो स्होसिमाम, चु तिङरी एदान थान्मुबा
ए निजिगोम अर्कुदेनले, ङाला मायादा ख्लासिमाम
सिबा न सोबा ताजी ङामले, ए पापीसे लासिमाम

छ्याम्नोन सोतोला-सितोला, थे एला सुङ्से बिमुबा
दिनना सोमराम डान्सी ङाई, एदान ब्रान्सी चिमुबा
लामुबा माया ताङ्सीमामले, स्योप ख्राङ्जी तिगा म्राङ्सीमाम
सिबा न सोबा ताजी ङामले, ए पापीसे लासिमाम

लुच्चाला मायासे लासिमाम, मिख्लिला ताजी ग्योई लिङलिङ
म्हेन्दोला ह्राङ्बा जोबनरी, फेकथिना लाजी चु ङाला तिङ
चितोजी दिन-म्हुन बोल्सीमामले, चाबा-थुङ्बा म्लेसिमाम
सिबा न सोबा ताजी ङामले, ए पापीसे लासिमाम

शब्द : पारखी माइला तामाङ
स्वर/संगीत : सोनाम बज्यू तामाङ
एल्बम : ताफोले म्हेन्दो

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *