जिं भविष्यबाणी याना च्वना
न्यँ न्यँ
जिं भविष्यबाणी यानाच्वना
न्यँ न्यँ न्यँ
न्यनावना च्वंगु सः
गायब जुयावनी
ल्ह्वोना च्वंगु अल्याख ल्हाः
माथं वंका बी
ब्वाँय् वना च्वंगु तुतित
ताछेयाना बी
मात्र द्यःपालाःयात
पुज्याइ
न्यं
छं गुगु जुइमाः धया च्वननि
व जुइमखु
गुगु जुइमज्यू धया च्वननि
व हे जुइ
ताः ई तक्क
व मजुइमाःगु जुयाः — न्यनावनी
न्यनावनी
न्यनावनी
अले
छन्हु – तसलं पम्हुइ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *