गौरीघाट तबान स्योङनोन स्योङ नारानटार दोबा ग्यामरि पिङ माइक्रो बिमा स्यान चलब अताबासे सतान नाङ नाङ तमुबा । मित्रपार्कग्याम ग्युरु फाप्पान लमा गिक्खे खेप्पासे माइक्रो रोकप लजि । यारि बोरा थेन डा थोबा थे खेप्पा क्रेबातेन गाडी प्लिङजि ।

गाडीरि अधबैसे, ब्योन, छामेजुगु मुबा । मोक्कोनसे ह्राङह्राङला हैसियत अन्सार ज्यबान क्वान क्वान्बा मुबा । अतर स्वाबा मुबा । खलाई खलाइसेजा यारि मुबा जुम्बि गिनोन बाँकी आथान्ना म्हार म्हुइला ज्याप क्वान्बा मुबा । प्रकार गिसे पाङतोमा गिबिमा गि फ्योक्पो, खाइबा, गोबा, पढतिबा म्हिजुगु मुबा बिइले ।

‘छि छि छि तिला नाइथाङ खबा ।’ थे खेप्बा क्रेबातेन मोक्कोनसे ना डुङजि ।

‘ह्वास ह्वास टु थाङ खसाइ खराङबा नुहाब अलाना ब्रबा म्हि चिम चु ।’

‘सर्वाजनिक गाडीरि क्रेमा स्यान्दोता नोन असर तला बिबा थाहा ततोला म्हाले ।’

‘म्हि हिन्छागा । नाकि म्हाले नाकि ।’ मोक्कोनसे थेदा दुरदुर छिछि लजि । गाडीला कुनिला सिटरि मुबा ङादा नोन थेह्राङबान ङ्हाम्जि ।

थे खेप्पा एयरपोट गाङरि दोतोबा चिम । गाडी आक्रेना ब्रजि बिसाम घन्टा गि बिमा ल्हाना दुई ल्हागाब तबासे ब्रसि निबा ताम आँखानि । म्हिजुगुला छिछि दुरदुर थेसाइ आथेबास्हो लसि कुटिसि चिजि थे खेप्पा म्हि । गुजेस्वरिरि दोमा म्रिङकोला गिसे गाडी रोकप लसि क्रेजि । थेला कुरि ला ङ्हितेला जाजा लाइनु मुबा । माइक्रो जजा तबासे रेसि चिबारि नोन अतानि । ब्लेकख्याबारि नोन आतानि । अप्ठ्यारोरि लाइनुदा यासे ख्वाइसि राप्बा चुजि । सिटरि चिबा फ्योक्पो, खाइबा, गोबा, पढतिबा म्हिजुजु म्राङसाइ आम्राङबाह्राङ लसि चिजि । ङाइएन थेह्राङ लजि । थे खेप्पा म्हिसे चु म्रिङकोलाला अप्ठ्यारो म्राङसि ह्राङ चिबा सिट ख्लापिन्जि ।

चु दृष्यसे ङाला थोबो ख्वाइख्वाइ स्याङजि । चु गाडी न्हाङरि मुबा अतर बास्न युवा छारछार क्वान, या–खारे नाङ म्हार म्हुइ, खाइबा, गोबा, पढतिबा हुल थेन टु थाङ खबा बोक्टो क्वान, यारि डा–बोरा, खारेरि खिदि क्युक्बा खेप्पारि खलाजा थाङ खबा खलाजा बास्न खबा ङाइ गोआँखाम्नि ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *