दुब्ले बाइ (कथा)


‘लु लु लाइनु थेला लिरि क्युइ स्वागो ।’ गान्बा गिसे कुल्बातेन वाइबा पाराङला जामेगेन बुगुनारि क्युइ बासि आपला लिरि युवा चुजि । सिम्बा क्युइ स्याप्मा वाइबा पाराङला ल्हुइ फ्रिबाह्राङ ताजि ।
‘कुडुलेला ग्लान साजि नोन बेहोस ताजि रो ।’ चु तामला पुष्टि आताजिमान आर्कु तामसोर दोगाजि, ‘चोक्टेला ग्लान पाराङ नोन बेहोस ताजि रो ।’
ब्यासिटोलला वाइबा पराङतेन ह्रुप तासि योरि दुब्लेला नाति कुडुले गाङग्याम चोक्टेरितोर क्रेमाहेन्से चुह्राङ तामुबा । क्याम्साङ जासामला म्हिजुगु कोलेले चराह्राङ कलाङ कोलोङ कलाङ कोलोङ लाबा चुजि । मार छ्योङ तोर छ्योङ लाबा म्राङजि ।
‘रामपुरे साहु दुब्ले बाइ सिजि रो ।’ चैतला हुरिला बेगरी नाम्सनाङ खबर फैलब ताजि । दुब्लेला कोला प्रेम, चुइसे थेन दिमथेमे किरयापुत्रि चिजि ।
ल्हुइरि क्वान्बा सरोगी जेक्खे क्वान थोसि म्रिङतेन दुब्ले बाइ चु नाम्सारि ३० दिङ ङ्हाच्छा दोगामुबा । मंसिररि तिमालला म्हिजुगु म्ल्हा म्हाइबारि मरिन स्योङ फाप्मा थेन्ना लिच्छा दाङसि दोगाबा हिन्ना । चुरि आदोगादेदोना ग्यामनाङ चाबा थुन्दा तेमालेजुगुसेन पिन्जि । बेसिटोलला वाइबा खलक औदि धनी मुबा । चुर्ला ज्याबा, बु, ह्वारा थेन्नान मुबा । मरिनरि सुन किन्बारि खाबा तेमालेजुगु चुरि दोगासि बास चिजि । बास चिबा ताङरि वाइबा पाराङजा चुङसेला सुन मुबा ताम थाहा तामाहेन्से थेनि मरिनरि दोआतोनि । औलोसे सिसाइ मरिनरिमार निसि दिमनाम लाला म्हान्बा दुब्ले बाइला नोन ग्याम थुम्जि । थेतेन चुग्याम मरिन दोना दोबा थुन्दा आतानि ।
‘चु ङान्देन टुइसि खाबा म्हिदा ह्राङजा थान्गो होइ आस्याङ ।’ तेमालेसे वाइबा पाराङदा अनुरोध लाजि । गे लाबा म्हि आयाङबा दुइरि तिगा म्हाइबा काना मि विवाह्राङ ताबासे वाइबा पाराङसे दुब्ले खेप्पा खुयुदा थान्जि । औदिन जान्बा मुबा दुब्ले बाइ । म्हे मोइबा, छे सिङ, रा, म्हे छाबा, मुइ च्याबा गेरि खेप्पा खुयुदा कुल्नोन आतोबा । सेम छुना गे लाबासे वाइबा पाराङसे थेनि हुङ ङ्हिदा चासि, क्वान्सि दिङला दश मुरि मकै पिन्जि ।
चुरि गे लाबा दिङ गि लिच्छा रा, मुइ, म्हे छाबासे सजिलो ताबा बिसि रामपुर दोभानला बुरि गोठे ल्हेजि । बस्तुभाउ च्यातोबासे दुब्ले खेप्पा खुयुदा चुरिन चाबा, म्हेर्बाला व्यवस्था लापिन्जि । थेन्से याङबा ज्यालाला आन्ना नोन चुरिन बासि थान्पिन्जि । चुरि गोठे थान्माहेन्से तोरमार ब्राबा म्हिजुगु बास चिबारि चुजि । बास चिबाजुगुसे बाब म्हाइबासे ह्राङसे याङबा अन्नाला बाब थान्सि चुङबा चुजि । सेर्खारि मरिनग्याम रोसि निबाला हुल, रोसिग्याम मरिन निबाला हुल स्याउरि बथानते तामुबा । चु ग्यामरि दिगु चाबारि चु गोठे बिमा स्यान्दो खाजीवै दिम आरेबासे ग्यामरि ब्राबाजुगु मोक्कोन चुरिन वाङसि बाब थुङबा चुजि । दिङगिरी दुब्ले खुयुसे हजारगि न्होर स्होजि । थे न्होर बोर्सि दुब्लेसे वाइबा पाराङतेन चु बु हृजि । ल्हाना बु, ह्वारा तसि च्याबा म्हि आरेबासे वाइबा पाराङसे सात सयरि रामपुर दोभानला जम्मान बु थेदान पिन्जि ।
‘आकु ङा पसल थान्सि छोङ लाबा सेम मुला । ङाजा न्होर आरे । चु बु बन्दक थान्सि ह्राङसेन ङादा छे पिन्तोजि ।’ बु ग्लुबा लाङ्हि लिच्छा वाइबा पाराङतेन छे हृनिजि दुब्लेसे ।
‘ताला म्हाले । बोर्गो । ङादा ग्लुतोबा स्हे तिलाई आरे । न्होर दिमरि थान्सि ङादाइ तिला फाइदा ।’ वाइबा पाराङसे थेला प्रस्ता स्वीकार तिजि ।
वाइबा पाराङजासे बोर्बा छेसे पसल थान्छि छोङ लाबा चुजि । पसल तिमाहेन्से गोठालो लाबा फुर्सद आताबासे वाइबा पाराङला गे ख्लाजि । वाइबा पाराङसे नोन आज्याबा आम्हान्नि । पसलरि दारेम बाबजे आताना आइरक, केके, मोठे, फाल्गि, फान्दे, बिस्कुट, बिडि याङबा चुजि । थेसे दिङगिरिन साहुला छे फाजि ।
‘दुब्लेसे वाइबा पाराङला छे फाजि रो ।’
‘आसामि बिबाम दुब्ले बाइह्राङबागा तातोलोम ।’
‘तिल्मा दिमनाम आरेबा म्हि तसाइ कादे इमानदारी चिम । न्होर स्होबा बुद्धि नोन अचम्मला चिम ।’
‘लु होइ च्याना च्याना ओथेबा बु छाजिन्जि ।’ ब्याहा, छेवार, सिबा ग्ला, जात्रा मात्र दुब्ले बाइला ज्याबा ताम ताबा चुजि । ग्लान पाराङ थेन साजि नोन चुर्ला मिन चलब ताबा साहु मुबा । म्हार, म्हे, मुइ, रा, नाकाजे आहिन माकाइ थेन सुनए ल्हानान चुङबा लामुबा । माबार ग्यापदोना थेन्ना आसामि मुबा ।
‘ङान्नाइ न्होर चलप लाला कि ?’ ग्लान पाराङ थेन साजिसे नोन दुब्लेदा ङ्योइनिजि ।
‘आ दाते ङादा खाचो आरे । ङालान साहु वाइबा पाराङ मुनोन मुला ।’
‘केकेबा, फाल्गिला पारे पोरेजे थान्सिजे तालोम ।’ ग्लान पाराङसे दुब्लेदा ह्वाम्जि, ‘ङानि ङ्हि ज्योज्यो आलेला न्होर बोर्सि याम्बुग्याम क्वान बासि चुङगो । ङान्नाम खेती बिमा स्यान्दो सिप आरेबा ताजि । न्होरसेजे तिला लासे ।’ ग्लान पाराङतेन साजिला ताम थेसि छोङ लाबारि सिपालु दुब्लेला क्रास्यारि म्ले लुङजि । ग्लान ज्योज्यो आले वाइबाथेमे बिमा धनी मुबा ।
‘ङाजाम बन्धकि थान्बारि तिलाई आरे । चु बुजे हिन्ना… ।’
‘बन्धकि सन्तकि तिलाई आतो । एसे न्होर चलप लालाजे बिउले ङान्छे पिन्छिन ख्लाला ।’ दुब्लेला ताम आजिन्जिमान ग्लान साजिसे हतार लासि सेमताम थान्जि । न्हाङगार ताङसे ह्राङजा मुबा चार–चार हजार न्होर ङिसेन दुब्ले बाइदा पिन्जि ।
‘हा हा हा तिला ज्याना ताजि वा । ब्याजए खाबा । न्होर नाम्युङसे चाला बिबा सुर्ता नोन म्हाबा ।’ दुब्लेसे न्होर किन्माहेन्से ज्योज्यो आले ताङसि ङेजि । ग्लान थेमेसे दुब्लेदा न्होर पिन्बा थाहा याङसि वाइबा पाराङसे नोन ह्राङजा मुबा हजार ङ्हा न्होर बासि पिन्जि ।
‘ए ग्लान थेमेसे ङातेन सेखि लाबा म्राङजिकि ।’ ह्राङला न्होर दुब्लेसे किन्बासे वाइबा पाराङ नोन ताङजि । चु नाम्सारि न्होर मुबा जुगुसे सुरछेला लागि दुब्लेजा बासि थान्बा चुजि । पसलरि क्वान खाजि । चप्पल खाजि । स्होन्बो खाजि । ताना ताना मरिन, क्यान, बरुन, झ्याडि, बन्खु, तामाजोरला म्हिजुगुसे नामनाम, म्हार, सुन चुङतोसाम दुब्लेला पसलरि बातोबा ताजि । चु भेगरी खाजीवै पसल आरेबा ।
म्राङना म्राङना दुब्ले बाइ ‘रामपुरे साहु’ दोजि ।
रामपुर स्योङरि घट्टा आरेमुबा । घट्टारि स्याङबा ब्रा चाइम्हान्जि बिसाम गाङहोप थासि ङ्हिरे ब्रासि मंगलटार ङामला कालढुङगारि दोतोमुबा । चोदे थारेङ ब्रासि थुन्दा चाबा ताम आँखानि । चु ग्लाला मोक्कोनसे ह्रान्दारी स्याङबा च्याख्ला चामुबा । ब्राला छ्याम्बा चाइम्हान्जि बिसाम ह्रान्दारी स्याङबा च्याख्ला च्यानारि ह्रेसि थोन्बा खस्रो ब्रासेन सेम साङतोमुबा । सिन्धुलि बजाररि चाचा किन्बारि निमा सिम्ले स्योङरि ग्लान साजिसे म्हिजुगुसे ग्रेनखेप्पा युङबा थाचिबा म्राङचिम । थे युङबा घट्टा स्हेङबारि थाबा बिबा थाहा याङमा हेन्से थेसे ग्लुसि थे म्हिजुगुदान काप्सि बाजि । थे म्हिजुजुसे रामपुर स्योङला अर्चले पाखा ङामरि घट्टा जु पिन्जि । चु स्योङरि खाप्पै बिमा ङ्हाच्छा घट्टा जुबासे ग्लान साजिदा मोक्कोनसे घट्टावारे बिसि ङोसेमुबा । औदि चलप ताबासे दिन म्हुननोन थे घट्टारि तामुबा । घट्टारि पालो स्याप्बारि हप्तागि दोना ख्रुङतोमुबा । ह्राङला पालो खाबा कुनुजा स्यान्दोसे पालो थाला बिसि पालो खाबाजुगु म्हुना नोन घट्टारिन म्हेर्बासे ग्लान साजि नोन चुरिन चितोमुबा । घट्टा स्याना स्यानान न्होङजि । म्हुना गुङरि स्होबा ताम आँखानि । ख्रुङबारि खाबाजुगु नोन गे आताबासे दिमरि निबा चुजि । ज्यालारि खाबा ब्रा दोइ ल्हाप पुइसि ग्लान साजि नोन दिमरि ब्राजी । रामपुर पसल वाइसि ज्यामिरे स्योङ दोगे दोगे लामा म्युङगुर ल्हिप्पा म्राङजि ।
‘म्हि कि म्हाङ ?’ मे म्युङगुर म्राङसि ग्लान साजि चोन निजि । ओसो ज्याना लासि च्यागे लामुबा ल्हिप खाप्जि ।
‘ओहो म्हुनमि छकालगा ताबाकेन चिम ।’ मु पट्टि आक्ताङ तासि सार च्यासि दुइला अनुमान लाजि । चु स्योङला बगर कास, च्यानचिन, आख, बएर थेन पुलुमसे रालरिल ख्वाइमुबा । ख्रिन दोङकादे ल्हेसि दिन्छे सुताइ ह्याल खाप्मुबा । ग्याममि मिनजेगा । घारिसे तुम्बासे ग्याम ब्राबाजुगुसे हाङसु, गोजासे थासि ह्राङ ब्राबा ग्लाजे स्होमुबा । चुनोन घारिसे तुम्बा कालठाङ कुल्ठिङबा ग्यामरि दोलो म्राङबा मे म्युङगुर म्हाजि ।
‘रछे लाउ ठाकुर ।’ घट्टावारेसे लादा बाङ हृजि । लोङगे लाबा सेमदा कोङना लाजि । रोकतिसि चिबा गोङमा दोसिन ल्हेबा चुजि ।
‘गन गन गुन गुन ।’ अर्कु घुम्तिरि दोगे लामा तामनोनगा पाङबा थेजि ।
‘चु छकाल म्हुना खाला मुला तला ?’ सेम तुलबुल ताजि । चप्पल आक्वान्बासे गोङमा ल्हेमा काइ थोन्बा ताम आतानि । तावारला चालरि घट्टावारे खुइखुइ ङ्हाच्छा ब्राजी ।
‘ल्होगोले ल्होगो । हतेरिका । थुक्का छाम । थुथुथु…।’ घट्टावारे बेहोस तासि ह्राङसेन पुइचिबा बोरा फिरि आक्ताङ गुर्जि । बामासे बाम्सि पाकाका सिम्माहेन्से होस खाजि । ब्रा दोइ थेरिन ब्याङथान्सि छ्योङबान थे दिमरि दोजि । ग्यामरि दुब्ले बाइ मसान दोसि ग्याम पाङबासे ह्राङ बेहोस ताबा ताम खुयुदा पाङजि । ताम थेसि खुयुला नोन तिङ दार्जि । घट्टावारेला ब्ला म्हासि बिरामी ताबासे न्हाङगार दाङसे बोम्बो बासि ब्ला ङ्योइजि ।
‘दुब्ले बाइ मसान दोजि रो ।’ भोटथुम, कुडुले, बेसिटोल नाम्सानाङ हल्ला ताजि । चु नाम्साला म्हिजुगु दोपरि दोबाटोरि निसि फिरक्याप चिबारि सुताइ ख्लाजि ।
ङ्यासे जाजागारजे छावा मुबा । म्हुन चिप्सिगेन निमा बढतिबा चुजि । तिनतारा दिम फिफि दोगाबा दुइरि होस खाबा निबा लाबा चुजि ।
‘ठुलिकान्छिमि सिसेलान ताजिकि तिला ओम माइला आपा ?’ छावासे बेहोस ताचिबा जामेदा कुरि किन्छि वाइबा पाराङला खुयु क्राबा चुजि ।
‘आसिबागे । लोङ आतो ।’ वाइबा पाराङसे खुयुदा सान्त्वना पिन्बारि म्हाइसाइ थेलान सेम लोङजिन्मुबा ।
‘जामेम सिसेलान ताजि नाम ।’ खुयुला कुरि लम्पसार ताजीवा जामेला ङ्हो साम्ना साम्नान वाइबा पाराङला सुङ ग्यामए ताम प्लुत स्योर्जि । खेप्पाला ताम थेसि खुयु ल्ुहइ ब्याङसि क्राबारि चुजि । थेसे खुयुदा ह्वाम्जि । ठाकुरगाङरि बोम्बो किन्बारि तयारी ताजि ।
‘दुब्ले खेप्पा मसान दो ब्रामुला रो । होस लासि ब्राउ हाइ माइला आपा ।’ दिमसे थोन्बा दुइरि खुयुसे थेदा सचेत लाजि । मिनलाजे बेसिटोल नाम्सा । दिमजा ह्राङला जेक्खे ताबासे ह्रो बोर्बारि खालाई आरेबा । जामेजुगु जाजाबान ताबासे ह्रो थोबा ताम आँखानि ।
‘च्यापलाङ च्योपलोङ, च्यापलाङ च्योपलोङ’ रामपुर पसल वाइसि ठाकुथान दोगे दोगे लाबा दुइरि ग्यामरि मुबा क्युइरि खालाई म्हिसे गोङमा ल्हेबाह्राङ थेजि । औंसीला दोपरि तिलाई आम्राङनि । वाइबा पाराङला गो ब्लासि खाजि । थे ङ्हाच्छा ब्राआँखाम्ना थेरिन थोम बोर्सि चिजि । च्याना च्यानान थेसे ह्राङला ङ्हाच्छा म्हिला क्रिप म्राङजि ।
‘ओम माने पेमे, भाग दुब्ले म्हाङ ।’ तिक्खुरि क्रिङजि । आबुइ मसानमि थेरिनगा दा राप्चिजि । थेला होस खामा तिनतारा सार राङजा गाङजोरि टल्काइ तिचिमुबा ।
दुब्ले मसानसे नाम्साबाला ब्ला बोर्जि । ङ्यायासे तामाहेन्से जतीन आपत तासाइ मोक्कोन ख्राङगारि थोन्बारि ख्लाजि ।
‘साहुला छे चासि सिबा आसाममि थार्बारि आँखाम्मुला रो ।’ नाम्साबासे बिबा चुजि, ‘ओन्छ्यान रामपुरे साहुला आत्म साहुला छे फाआम्याङबासे बोलब्राबा ह्राङमुला ।’ नाम्साला गान्बाजुगुसे सान्ति स्वस्ति लातोबा ताम लाजि । ह्राङला ब्ला बोर्गे लाबासे ग्लान साजितेन वाइबा पाराङ डिक्सि लामा बासि म्हाङमुङ दुल्पुङबा मेसो तेजि । चौकिगाङ बिमा स्यान्दो ग्लारि लामा आरेबा । लामाजुगु फुर्सद आरेबासे बोम्बो बासि डुडुइ स्युर्बा ग्रोइ ताजि । चुर्ला सबसे बिमा सेबा बोम्बो ठाकुरगाङला वाइबा बबु बाजि । थेसे ह्राङला न्वारानहेन्सेला ग्युइ तेजि । लातोबा बिधि तिलाई बाँकी आथान्नि ।
‘ह्वा ह्वा, उहु उहु ।’ गोसोल फोर्बा ह्राङबा म्लाङ म्लाङबा लि थोबा फोए ल्होडेख्याबा ग्यागार खेप्पा किरियापुत्रि चिबा गोठेङामरि चिसि ह्राङला थोबोरि ह्राङसेन छेप्सि क्राचिमुला । थेतेन खाबा म्हिब्लि थेन्दा म्राङसि पोप तागाबा क्यर्से जासेला नाम्सालाजुगुतेन ताम लाचिमुला ।
‘खाइमा सिबोम साहु खेप्पा ?’ ग्यागारतेन खाबा थे म्हि ब्लिमध्ये गिसे ङ्योइजि ।
‘दश दिन ताजि ।’ ताममि थे म्हिसे वाइबा पाराङला खुयुदा ङ्योइमुबा तसाइ गुङरिन फ्योद थासि साहुला चाङगेनसे जवाफ पिन्जि ।
‘दुर्सा खानाङ ओम ?’ आर्कुसे ङ्योइजि ।
‘क्यो ऊ थे दोभानरि ।’ साहुला माइलि चाङसे ओन्जि । थे म्हि ब्लितेन ग्यागार खेप्पा दुर्सा च्याबारि दोभानला घाटरि दोजि । म्हि ख्राङसि सेलाइतिबा सिङ मुढा, गोसोलकादे स्योङसे ब्योङ आँखाम्ना क्याम्साङ जासाम ताचिमुबा ।
‘ङाला बिस हजार चासि खाराङ लासि सा निजिले एला…।’ दुर्साला मेफ्रा चुङसि दोसि ग्यागार खेप्पा ग्वाग्वा क्राजी ।
‘साहु खेप्पा सिबा एन्छे म्राङजि ?’
‘आम्राङनि ।’
‘मलामि खालखाल निबा ओम ।’
‘म्हुन्छे सिबासे थेन्नान दिमथेमेजे ।’
ग्यागारतेन खाबा म्हिसे नाम्साला म्हिजुगुतेन चुदे ताम ङ्योइजि । स्यान्दो तिलाई आबिनि । नाम्सालाजुगुसे बिसाम चु ताम ङ्योइबाला अर्थ आम्राङनि । ज्यार्दिजुगु सीमा दिमरि सिला आदेवा रो बिसि घुटुकघुटुक तामाहेन्से घाटरि बोर्बा चलन मुबा । साहु खेप्पा सिबा दुइरि नाम्साबा म्हेर्बा दुई ताबासे थेला सदगत खालाइसे आम्राङनि ।
‘लाउ चुरि क्रासि चिसि तिलाई फाइदा आरे ।’ ग्यागार खेप्पादा थेतेन खाबा ह्रोजुगुसे ह्वाम्जि, ‘भाविसे चुह्राङबान ब्रिबा चिम ।’ साहु ह्रुप ताबारि दोगाबा ग्यागारथेमे दोसि निजि ।
ग्लान साजिसे म्हुना घट्टा ख्रुङबारि ख्लाजि । वाइबा पाराङ ठाकुरथानला बुरिक्यार निबारि ख्लाजि । नाम्साला म्हिजुगु डुडुइ दोबा दुब्ले खाला बिसि दिनि गाङजोरि दोमाहेन्से गे ख्लासि दिमरि खाबा चुजि । सिबा दिमला म्हिसे दु साङजि । स्यान्दो जाततेन दोहोरो बात लाबारि ताजि ।
‘आपदा छे पिन्बाला मुबा ।’ ग्लान ज्योज्यो आले थेन वाइबा पाराङसे दुब्लेला कोला ङ्हिदा ताम थान्जि ।
‘हाइ आपासे खाज्यामरि चु ताम आथान्नि ।’ दुब्लेला कोला ग्रेनचासे पाङजि, ‘ह्राङनिला छे मुसाम सिबा दुइरि आपासे लु आतोबा ।’ विश्वासरि कागजपत्र तिलाई आस्होनि । चु साहुजुगुतेन प्रमान आतानि । सिबा दुइरिनोन खाज्यामरि चु ताम कोलाजुगुदा आपाङनिम । ह्राङला ल्हुइनाङ दुख लासि स्होबा न्होर म्हाबासे थेमे सोमनोन दोपदोप्पा लि स्होसि दिमरि दोसि निजि ।
‘रामपुरे साहु पुलिससे चुङजि रो ।’ रामपुर पसल ङामरिमार गोठालो निबा जातुकुजुगुसे खबर बाजि । ह्रेच्छागिमान चु खबर बेसिटोल, कुडुले, घाराङ ब्ले, भोटथुमरिक्यार सोम्राङरि निबा डडेलोह्राङ ल्हामल्हाम ताजि । वाइबा पाराङ, ग्लान पाराङ थेन साजिला न्हाब्याङरि नोन दोजि ।
‘छोन्बो हिन्सागा चुङसे ? सिसि ओइमान मसान दोजिन्जि ।’ वाइबा पाराङ थेन ग्लान साजिसे पत्याइ आतिनि, ‘इस खाजीवा म्योबा गोठालोसे चुह्राङबा खबर बाग्याम म्हाले ?’ उल्टो खबर बाबादा केजि । केबाइ तिदा आकेसे चु ङ्हिसे डुडुइ दोबा ह्राङलान मिसे म्राङजिन्मुबा । चोक्टे ग्याम ग्लान पाराङ कुडुलेरिमार छ्योङसि खाजि ।
‘ब्राउ आले । साहु खेप्पादा पुलिससे चुङसि थान्मुला रो ।’ कुडुलेरि दोसि आले साजिदा पाङजि । साजि निबारि आम्हाइनि ।
‘आहिन्बा खबर खाराङ लासि खालोम ?’ आले आनिसेला म्राङसि धम्किला ग्योइ लाजि, ‘हिन्बाचिम बिसाम ङाम ङालाजे गे लाला ।’ साजि नोन ज्योज्योतेन रामपुर पसलरिमार छ्योङजि । थेनि ङ्हि निबा म्राङसि वाइबा पाराङए निजि । अचम्म सिसि डुडुइ दोबा रामपुरे साहु छोन्बोनगा चिम । पुलिससे या काङ खिसि पाङग्यालरि ब्लिङ थान्बा चिम । ओइमा क्राबा ग्यागारजा गोसोल ह्राङबा लिरि सेल युङबा ह्राङ तारतारबा स्वा उन्सि ङेचिबा चिम, ‘हि हि हि हिहिहि….।’
‘ङादा ख्लागोले हजुर । मुदेवान साहुला छे फाला ।’
चुङबारि साहु पुलिस बासि खाबागेन मुला रो बिबा थेसि दिमथेमेतेन ग्रोइ लासि छोन्बोन सिबा स्होसि किरिया लाबा दुब्ले बाइ लोङसि लोगलोग दार्बान ल्होगो हृजि, ‘दारे खाइमाइ चुह्राङबा गे आला । ठाकुर लाला ग्रान फाला ।’

यकिना अगाध

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *